Vr

15

november

50 Jier It Skriuwersboun

Nearnewâld

De Fryske Skriuwersboun bestaat 50 jaar: alle reden voor een speciale uitgave, Nearnewâld - een variatie op Earnewâld/Eernewoude (nearne = nergens). 43 leden leverden een bijdrage. De feestelijke presentatie vond op 14 november jl. plaats in Hotel Oostergoo in Grou. Het is een bijzondere uitgave geworden. Uitgangspunt is een tekening van Laurens Bontes waarin allerlei veelzeggende details direct verwijzen naar de realiteit van nu: ideaal om opvallende fragmenten te verdelen onder de auteurs, die er heerlijk op los konden fantaseren. Evenwel is er een duidelijke opbouw in het boek te vinden: een groot compliment voor de redactie is op zijn plaats.

 

De auteurs die meededen, zijn:

 

Jetze de Vries, Josse de Haan, Nyk de Vries, Janneke de Boer, Foppe Venema, Willem Verf, Koos Tiemersma, Job Degenaar, Bert de Vries, Pieter de Groot, André Looijenga, Baukje Zijlstra, Syds Wiersma, Piter Boersma, Jelle Bangma, Sietse de Vries, Talea Jansma, Popke Popma, Berber Spliethoff, Douwe de Bildt, Tryntsje van der Veer, Douwe Kootstra, Wim Beckers, Geert Nauta, Geart Tigchelaar, Sjoerd Bottema, Marije Roorda, Sybe Joostema, Ytsje Hettinga,Trevor Scarse, Tialda Hoogeveen, Wobbe Atsma, Klaas Wielinga, Hidde Boersma, Martsje de Jong, Giny Bastiaans, Lomme Schokker, Jan Schotanus, Hein Jaap Hilarides, Ruurdtsje de Haan, Neeltje Bonnema, Geartsje Douma en Jetske Bilker.

 

Het zeer verzorgde, kleurrijke, fantasierijke, 162 pagina's tellende boek is 'ta stân kommen mei stipe fan de provinsje Fryslân' en bij uitgeverij Elikser (Leeuwarden) te bekomen voor € 24,50.