Za

21

december

De Moanne (jiergong 18 nûmer 07, desimber 2019) sluit het jaar af met zelfonderzoek

Tema: Wat wit ik fan dizze wrâld?

Het thema van het Friestalige literaire tijdschrift De Moanne heeft veel medewerkers ertoe bewogen daarop te reageren met fraai beeldmateriaal (foto's), boeiende essays, proza en poëzie. De redactie schrijft: ‘Dit jier is it 50 jier lyn dat de earste Trotwaer útkaam. Yn dit nûmer sjogge wy in bytsje werom, fierders binne wy gewoan by de tiid. Alles ûnder de titel ‘Wat wit ik fan dizze wrâld?’. 

 

De Lêzende Mins, Sito Wijngaarden
Redaksjoneel
Kollum Karen Bies, Frij
Aggie van der Meer, Nullen en ienen
Bert de Jong, It Fryske lân fol fee, mar sûnder boeren
Wilco Berga, In de mist van tijd/Yn ‘e dize fan hjoed
Gerrit de Vries, Sonate yn F
Elske Kampen, Yn struksje fan ‘e werklikheid
Elmar Kuiper, De sânde dei
Job Degenaar, Een selfie die bijna lukte
Marije Roorda, De pine fan it wiere
Joke Corporaal, Driuwkelje op de weagen
Roald Uildriks, Gespreksstof
Syds Wiersma, Independence Day yn Fertrekhal 3
Sytse Jansma, Lake Victoria
Fotografy, Marieke Kijk in de Vegte
Fotografy, Martina Ketelaar
Bouke van der Hem, Oanslaggen
Willem Verf, Bewûndering
Arjan Hut, Evangeline (i:’vɛnd͡ ʒəla:ḭn)
Josse de Haan, Werklikheid fan trotwaer
Elske Schotanus, Als ik dood ben, wat voorlopig niet het geval is…
Bartle Laverman, op it trotwaer
Edwin de Groot, Brún komt yn legio tinten
Edwin de Groot, Boskpestminske
Edwin de Groot, En sa gongen de slaven
Dien L. de Boer, Héél de wereld
Willem Winters, Fan de wrâld wol/net witte
Kollum Sjoukje de Boer, Abû, ûbû, AAA

 

IVoor meer informatie: De Moanne,https://www.demoanne.nl/numer-7-4/