Een man stond voor de oceaan - A man stood facing the ocean

EEN MAN STOND VOOR DE OCEAAN

 

Een man stond voor de oceaan

aan weerszijden staken rotsen

hun hoge rug op tegen het land

waarover wolkenschaduwen gleden

kleuren, vormen en lijnen vervloeiden

 

hij was gekleed in een hem

passende cultuur, zijn geest

huisde in z’n ogen, het leven

droeg hij als een zomerjas

losjes over de schouder

 

Het cynisme waarin hij doorgaans

school, was met de wolken

weggedreven, hij zag een bergtop

afgerond, herkende zich daarin en

dacht aan de vrouw die hij liefhad

 

en bedroog, aan zijn zoon

die hij liefhad en bedroog

en aan zichzelf die hij liefhad

en bedroog, hij stond daar

voor de oceaan

 

en al zijn daden ooit begaan

gingen hem niet meer aan:

water, wind en wolken werd hij

Zijn bevrijding doortrok de ruimte zo

dat het licht een andere wending nam

 

 

A MAN STOOD FACING THE OCEAN

 

A man stood facing the ocean

on either side of him rocks raised

their high backs towards the land

over which the shadows of clouds slid

colours, shapes and lines merged

 

he was dressed in a culture 

that fitted him, his mind

dwelt in his eyes, he wore life

as a summer jacket 

loosely over his shoulders

 

The cynicism in which he normally

took cover had drifted away with 

the clouds, he saw a rounded

mountain top recognised himself in it and

thought of the woman he loved

 

and deceived, of his son

whom he loved and deceived

and of himself, whom he loved

and deceived, he stood there

facing the ocean

 

and all the acts he had ever committed

were no longer of any concern to him:

he became water, wind and clouds

His liberation transformed space so

that the light took a different turn

 

 

Translated by John Irons, in collaboration with Albert Hagenaars (February 2024)