Meisje op weg naar de weeffabriek

 

Meisje op weg naar de weeffabriek

 

Sommige kinderen zijn nooit kind
daarin schijnen we te berusten

 

al eeuwen worden ze gebruikt
misbruikt als dieren

 

De wereld houdt niet op
als in de vroege morgen

 

een klein meisje loopt naar de fabriek
om het web van haar armzalig leven

 

waaruit ze niet ontsnappen kan
kleurrijk in te weven

 

terwijl wij aan de zonzij van de aarde
verblind de rug toekeren

 

naar schaduwplekken
als die van haar

 

Girl on her way to the textile mill

 

Some kids never get to be kids

a fact we seemingly concede

 

for centuries they’ve been used

abused like animals

 

The world doesn’t stop

when in the early morning

 

a small girl walks to the factory

to spin the web of her miserly life

 

unable to extricate herself from it

in vibrant colours

 

while we on the sunny side of the earth

blindly turn our backs

 

to the shady sides

like hers

 

Translation: Trevor Scarse

 

Famke ûnderweis nei it weeffabryk 

 

Guon bern binne noait bern
dêr skine wy yn te berêsten

 

al iuwen wurde se brûkt
misbrûkt as bisten

 

De wrâld hâldt net op
as yn de iere moarn

 

in lyts famke rint nei it fabryk
om it web fan har earmoedich libben

 

dêr’t gjin ûntkommen oan is
kleurryk yn te weven

 

wylst wy oan de sinnige kant fan de ierde
ferbline de rêch takeare

 

nei skaadplakken
as dy fan har

 

(Moannegedicht fan RIXT, July 2019)

Oersetting: Syds Wiersma, Simon Oosting en Henk Nijp