Pandemische dagen

 

Pandemische dagen 

 

In die dagen waarin een virus

ons verlamde, licht en duister

versmolten tot een asgrauw landschap

zocht je koortsig naar een uitweg  

 

Kwam iets maar, dacht je, uit een andere

wereld, een zuchtje wind in de plukjes gras

een veer die neerstreek uit het niets

een zoete geur, een lief gebaar

 

Dat te denken was genoeg: in het dichte

wolkendek ontstond een dunne lichte vlek

 

Job Degenaar

 

Pandemyske dagen

Yn dy dagen dat in firus

ús ferlamme, ljocht en tsjuster

gearraanden ta in jiskegriis lânskip

sochtest do koartsich nei in útwei 

 

O, kaam der mar, sa tochtesto,
wat út in oare wrâld, in sigentsje
wyn yn de pôltsjes gers,
in fearke dat delstruts út it neat 
in swiete rook, in leaf gebeart

 

Om soks te tinken wie genôch: yn it tichte
wolketek ûntstie in tin en ljochtsjend plak

 

Oerset in it Frysk: Jantsje Postma

 

 

Pandemic days

 

In those days when a virus

paralyzed us, light and dark

fused to an ashen landscape

you feverishly searched for a way out

 

If only something, you thought, would come

from another world, a breath of wind in the tufts

of grass, a feather that would come from nowhere

a sweet smell, a dear gesture

 

To think that was enough: in the dense

cloud cover formed a thin light spot

 

Translated into English: JD

 

 

महामारी वाले दिन

 

उन दिनों, जबएक वायरस ने हमे

लकवाग्रस्त कर दिया,  रौशनी और अंधेरे

ने एक पितलाया दृश्य बना दिया

हम शिद्दत से बाहर निकलने का

रास्ता खोजने लगे

 

जो कुछ भी तुमने सोचा, वह दूसरी दुनिया से

आएगा, हवा की उंसास घास के पूलों में

एक पंख, जो न जाने किधर से आया.

एक मीठी सुगंध, एक प्यारा सा संकेत

 

यदि तुमने कुछ सोचा भी होगा तो

विचारने को इतना काफी है, गहरे सधन बादलों के बीच

एक महीन रौशनी की लकीर

 

 
Translated into Hindi: dr. Rati Saxena (India)